Ouderraad


Elke ouder met een kind op onze school is automatisch lid van de Ouder-vereniging. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad (hierna te noemen OR) bestaat uit een aantal ouders die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld (in principe voor een periode van drie jaar). Deze leden van de ouderraad worden gekozen tijdens de jaarvergadering door de leden van de oudervereniging (de ouders). Tijdens de jaarvergadering wordt tevens de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld aan de hand van het financiële jaarverslag. De ouderraad doet hiertoe een voorstel.

Doelstellingen
De ouderraad heeft als doelstelling het mede organiseren en uitvoeren van activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en/of het welzijn van de kinderen. De OR werkt aan de hand van een, aan het begin van elke schooljaar op te stellen, activiteitenlijst en vergaderschema. Per activiteit wordt een werkgroep samengesteld, bestaande uit een aantal OR leden en leerkrachten. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering. Bij veel activiteiten wordt de hulp van ouders ingeroepen in samenwerking met de klassenouders. Na iedere vergadering houden wij u, door een stukje in de Spectrom, op de hoogte van alles waar wij ons mee bezig houden binnen de ouderraad.

Wie?

OR leden

 

 

Contact
Ook kunt u contact met ons opnemen door middel van een e-mail op het volgende adres: or@hetspectrumdelfgauw.nl