Beschrijving van de school


De R.K. basisschool Het Spectrum in Delfgauw verzorgt onderwijs aan kinderen van vier tot en met ongeveer twaalf jaar. Op dit moment bezoeken circa 255 leerlingen onze school. 
Het logo van de school symboliseert de kleuren van 'Het Spectrum': een school die openstaat voor kinderen van alle kleuren, uit alle richtingen, met vele verschillende talenten. De vorming van de hele persoonlijkheid vinden wij belangrijk.
De groei van de ontwikkeling van de kinderen wordt weergegeven in de groei van de bloem in het logo van de school: van 1 blaadje naar een bloem met 5 blaadjes. Van peuter/kleuter naar schoolkind met oog voor alle talenten van het kind.  Daarom hebben wij een zogenaamde Peuteropstap bij ons op school.  Kinderen van 3,5 jaar kunnen bij ons op vrijdag van 10.30 tot 12.45 een uurtje komen wennen aan  het basisschoolleven.  Onder begeleiding van twee  peuterleidsters (een daarvan is werkzaam bij ons op school)  doen deze kinderen al werkjes, zitten in de kring en zingen liedjes, luisteren naar verhaaltjes en soms ook gymmen ze in de speelzaal. 
Deze Peuteropstap is toegankelijk voor alle peuters van 3,5 jaar of ouder ongeacht waar en of ze een kinderopvang of peuterspeelzaal bezoeken. 
Komt u eens een kijkje nemen op vrijdag tussen half 11 en half 12!
We zijn gehuisvest in het scholencomplex in de wijk Emerald. Dit complex bevat behalve onze school ook nog een openbare en protestant christelijke basisschool, evenals een sporthal en een peuterspeelzaal. De school valt onder verantwoording van de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker (SKOP). Deze stichting beheert vijf scholen in Pijnacker, en zij kennen sinds 1994 een bovenschoolse directie. Dat wil zeggen dat er één algemeen directeur is. Elke school heeft een directeur; deze is integraal verantwoordelijk voor de gang van zaken op school en moet verantwoording hierover afleggen aan de algemeen directeur.
 

In verschillende teamvergaderingen hebben wij gediscussieerd over onze visie en tenslotte is er het volgende geformuleerd:

Wij vinden dat het kind in toenemende mate het eigenaarschap over zijn eigen ontwikkelings- en leerproces verwerft.
Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het toerusten van kinderen voor die eigen ontwikkeling en voor de kaders waar binnen dit proces zich afspeelt.

De school heeft als taak het ontwikkeling- en leerproces te stimuleren en richting te geven, binnen de mogelijkheden die onze school biedt en de mogelijkheden die het kind heeft. Er is een relatie tussen leerkracht en kind nodig om aan de voorwaarden te voldoen en om tot ontwikkeling te komen. In het opvoedkundige en onderwijskundige concept van onze school, op katholieke grondslag, is deze benadering uitgewerkt.